Kolorowy pokój młodzieżowy – urządzaj kreatywnie!

Kolorowy pokój młodzieżowy i jego urzą­dze­nie jest nie lada wyzwa­niem dla rodzi­ców. Muszą oni sprawić by dziecku żyło się w nim kom­for­towo, ale także by pokój był stwo­rzony według gustu pocie­chy. Kre­atywne urzą­dza­nie prze­strzeni można oddać w ręce fachow­ców, któ­rzy znają się na tym naj­le­piej, ale także samo­dzielna próba może przynieść zna­ko­mite rezul­taty. Wszystko w pokoju powinno ze sobą współgrać, by nie roz­pra­szać domow­nika. Spo­sób urzą­dze­nia lokum będzie zale­żał również od wieku osoby, dla której jest two­rzony. Jak wiemy, czło­wiek z cza­sem zmie­nia swoje gusta, dlatego dobrze, aby pokój był przy­sto­so­wany na wszel­kie zmiany tj. kolory ścian, meble. Wszystko powinno być jak naj­bar­dziej funk­cjo­nalne i nieprzy­twier­dzone na zawsze.

Kolorowy pokój młodzieżowy — Bądź otwarty na wszelkie propozycje

Dajmy możliwość naszemu dziecku na zapro­po­no­wa­nie nam, czego ocze­kuje i wska­za­nie jakichś inspi­ra­cji. To będzie jego pokój i to on ma się w nim czuć jak naj­le­piej. Mimo wiel­kich chęci pomy­sły mło­dzieży mogą być zbyt kosz­towne, patrząc na nasz budżet. Jed­nakże nie powin­ni­śmy się pod­da­wać a spró­bo­wać spełnić ocze­ki­wa­nia dziecka mniejszym kosz­tem. Na rynku jest tak wiele tańszych zamien­ni­ków różnych mate­riałów, rzeczy, które wyglą­dają rów­nie dobrze i spełniają takie funk­cje, jakie chcemy.  Pokój mło­dzie­żowy jest miej­scem, w którym dziecko śpi, uczy się i odpo­czywa.

Kolo­rowy pokój mło­dzie­żowy – Sen i relaks

W natłoku codzien­nych spraw, sen i relaks jest czymś bar­dzo ważnym. Mło­dzież w dzi­siej­szych cza­sach spędza więk­szość swo­jego czasu na prze­by­wa­niu w szkole i nauce. Nie ukry­wajmy, że ciągłe     sie­dze­nie przy książkach potrafi zmęczyć. Z „pomocą” przy­cho­dzi nam łóżko, na którym możemy się położyć i odpocząć. Miej­sce do spa­nia powinno być jak naj­bar­dziej przy­tulne, wygodne i duże by nasza rege­ne­ra­cja prze­bie­gała w jak naj­lep­szych warun­kach. Warto zain­we­sto­wać w dodat­kowe poduszkinarzutę na łóżko, gdyż duża ilość dzieci wła­śnie tam się uczy  i wyko­nuje różne rze­czy związane ze szkołą. Obok łóżka przy­datna jest rów­nież szafka nocna, do której scho­wamy potrzebne nam rze­czy będące na wyciągnięcie ręki.

Lampka nocna także jest dobrym pomysłem, gdy dziecko chce poczytać jakąś książkę. Łóżko, można usta­wić przy oknie, by poranne promie­nie sło­neczne wpa­da­jące do pokoju spra­wiały, że dziecko   obu­dzi się w przy­jem­nym kli­ma­cie zachęca­ją­cym do wsta­nia. Jed­nakże dla prze­ciw­ni­ków zbyt oświetlonego pokoju pole­camy założyć żalu­zje okienne lub zasłony pasujące kolo­rem do wnętrza. W przy­padku rodzeństwa w pokoju zamiast dwóch osob­nych łóżek świet­nie będzie wyglądało łóżko piętrowe, które doda prze­strzeni ory­gi­nal­no­ści. Kolorowy pokój mło­dzie­żowy będzie mógł pomieścić wówczas większą ilość rze­czy.

kolorowy pokój młodzieżowy

Kre­atywne urzą­dza­nie – Miej­sce do nauki

Miej­sce, w któ­rym mło­dzież odra­bia lek­cje, spę­dza czas na nauce, musi być odpo­wied­nio przy­sto­so­wane, aby wszel­kie czyn­no­ści nie spra­wiały żad­nych trud­no­ści. Duże pojemne biurko to pod­stawa w pokoju dla ucznia. To przy nim prze­sia­duje on więk­szość czasu i to ono musi speł­niać jego wyma­ga­nia. Rodzic musi pamię­tać, aby było  wyko­nane z wytrzy­ma­łych mate­ria­łów, odpor­nych na zabru­dze­nia i w kolo­rze pasu­ją­cym do reszty pokoju. Jednakże to odpo­wied­nie świa­tło przy biurku i w całym pomiesz­cze­niu jest klu­czem do naszego samo­po­czu­cia. Ist­nieje wiele żaró­wek, o róż­nym natę­że­niu światła, bar­wach. Kolor oświe­tlenia musi być dosto­so­wany pod dziecko. Przy złym świe­tle nasze oczy się meczą i sta­jemy się senni, a to na pewno nie sprzyja nauce. Barwa nie może być zbyt biała i zbyt żółta. Rodzice bądź­cie kre­atywni. Pokój można pięk­nie oświe­tlić róż­nymi lam­pecz­kami, ledami itp. nie musi być nudno, aby było dobrze.

Kolorowy pokój młodzieżowy — Kolory ścian niezwykle ważne

Pod­czas nauki nie chcemy, aby nasze dzieci coś roz­pra­szało czy    spra­wiało, że czuje się przy­tło­czone. Kolor ścian i mebli działa cuda i może optycz­nie powięk­szyć pokój, ale i spra­wić, że nastrój czło­wieka się polep­szy. Białe ściany i meble w jasnych, deli­kat­nych kolo­rach to jest to. Jeśli poma­lo­wa­li­by­śmy ściany w ciem­nych tonach i do tego dali ciemne meble to czy ten pokój nie stałby się zbyt ponury? Pomiesz­cze­nie urzą­dzone w jasnych kolo­rach od razu jest przy­jem­niej­sze dla oka, aż chce się w nim prze­by­wać. Jeśli damy sto­no­wane kolory w pokoju możemy posza­leć z kolo­rowymi dodat­kami tj. poduszki, koce, ramki na zdję­cia itd.

Kolorowy pokój mło­dzie­żowy – Odpo­czy­nek to ważna sprawa

Czas wolny mło­dzież spę­dza w róż­no­raki spo­sób. Jedni wycho­dzą z domu spo­tkać się ze zna­jo­mymi dru­dzy nato­miast wola zostać w swoim pokoju i tam zna­leźć sobie zajęcie. Jednakże rodzaj roz­rywki,  będzie się róż­nił w zależ­no­ści od płci osoby. Dla chłop­ców rodzice mogą zamon­to­wać kon­sole z tele­wi­zo­rem w pokoju, worek tre­nin­gowy, stwo­rzyć miej­sce do ćwi­czeń. Dziew­czyny lubią spę­dzać czas na malo­wa­niu się, eks­pe­ry­men­to­wa­niu z modą dla­tego toa­letka z dużym lustrem będzie dla nich dobrym pomy­słem. Dla muzy­ków instru­ment, na jakim grają, także powi­nien zna­leźć swoje miej­sce u ich boku. Pia­nino w pokoju? Coś pięk­nego i nada­ją­cego wnę­trzu efek­tow­no­ści. Dla gra­czy kom­pu­te­ro­wych wygoda to podstawa, dlatego odpowiednie krze­sło z kom­pu­te­rem jest czymś, co muszą mieć. Nato­miast dla mło­dych arty­stów cie­ka­wym pomy­słem będzie wyod­ręb­nie­nie ściany, która zostanie poma­lo­wana spe­cjalną farbą, po któ­rej można ryso­wać. Ogra­ni­cza nas tylko wyobraź­nia. Jest tak wiele spo­so­bów na to, by powstał kre­atywny kolo­rowy pokój mło­dzie­żowy.

Młoda osoba powinna czuć się dobrze i bez­piecz­nie we wła­snym pokoju. To miej­sce jest dla nich azy­lem, dlatego powinno być stwo­rzone według ich wła­snych upodo­bań. Mono­tonny pokój bez ładu i składu na pewno nie sprawi, że osoba miesz­ka­jąca w nim będzie zado­wo­lona.