Meble z metalowymi elementami – jakie wybrać?

Pla­nu­jesz urzą­dzać miesz­ka­nie w naj­bliż­szym cza­sie? Nie wiesz, na jaki styl wnę­trza posta­wić? Pra­gniesz mieć, kom­for­towe i nowo­cze­sne pomieszczenia? My pod­po­wiemy Ci, jakie meble z metalowymi elementami możesz umie­ścić w swoim miesz­ka­niu. Jeśli lubi­cie otwarte prze­strze­nie, wyso­kie sufity, wów­czas styl indu­strialny będzie do Was paso­wał. Czym się on cha­rak­te­ry­zuje? Miesz­ka­nia są two­rzone w tzw. suro­wym sta­nie. Ściany pozo­stają nieotyn­ko­wane, uni­kać należy podzia­łów pomiesz­czeń, okna powinny pozo­stać bez zasłon, kolory ścian są w neu­tral­nych  bar­wach tj., biel, sza­rość. Ogra­ni­czać powinno się ilość dodat­ków w miesz­ka­niu. Jednakże naj­waż­niej­sze w indu­strial­nym pomiesz­cze­niu są meble, które czę­sto posia­dają meta­lowe ele­menty. Jakie meble wybrać? Metal może mieć różną fak­turę, połysk, może być saty­nowy, ale i matowy. Wszystko od nas zależy jakie meble wybierzemy. Nikt nie zabra­nia nam łączyć róż­nych rodzai metalu, ale ogra­ni­cza nas tylko wyobraź­nia i gust. Meta­lowe ele­menty mogą zawie­rać lampy, komody, szafki, regały, stoły, krze­sła, biurka. Coraz czę­ściej sły­szymy o tego typu aran­ża­cjach miesz­kań. Aktu­al­nie indu­stria­lizm jest modny, a naj­bar­dziej w trendach znajdują się meble z meta­lo­wymi ele­men­tami.

 

Jak urzą­dzić łazienkę? – Meble metalowe

Zacz­nijmy od tego, jak może wyglą­dać nasza łazienka w stylu indu­strial­nym. Sta­wiamy przede wszystkim na pro­stotę i mini­ma­lizm. Łazienka może być w kolo­rach biało – czar­nych z sza­rymi płyt­kami oraz dużym oknem. Umy­walkę można zamon­to­wać na półce z drewna z meta­lo­wymi ele­men­tami. Wła­śnie drew­nem oraz czer­wie­niom i    żół­cią prze­ła­my­wana jest suro­wość sza­rych pomiesz­czeń. Dzięki jasnym kolo­rom, bia­łym cegłom zacho­wu­jemy łagodny wygląd pomiesz­cze­nia. Staje się ono optycz­nie więk­sze, co może się spraw­dzić w przy­padku mniej­szych blo­ków. Jednakże w stylu indu­strial­nym, tylko łazienka zazwy­czaj zostaje oddzie­lona ścianą. Pomimo jej odizo­lo­wa­nia od reszty miesz­ka­nia, które czę­sto jest jed­nym otwar­tym poko­jem, musimy spra­wić, by jak naj­bar­dziej współ­grała z resztą pomiesz­cze­nia.

meble z metalowymi elementami

Jak urzą­dzić salon z kuch­nią i miej­scem do spa­nia? – Meble z meta­lo­wymi ele­men­tami

Zapla­no­wa­nie cało­ściowego urządze­nia miesz­ka­nia nie należy do naj­ła­twiej­szych czyn­no­ści. Zaw­sze możemy zatrud­nić odpo­wied­nie osoby, by stwo­rzyły nam całą aran­ża­cję. Jed­nakże, gdy chcemy oszczę­dzić tro­chę pie­nię­dzy, możemy sami spró­bo­wać stwo­rzyć swój wła­sny kąt. Zaczy­na­jąc od kuchni, należy pamię­tać, że blat kuchenny, który odgrywa duża role, możemy stwo­rzyć z drewna z meta­lo­wymi pod­pór­kami, a przy nim krze­sła o żeliw­nych pod­sta­wach. Stół i szafki z nie­do­sko­na­łego drewna także z meta­lo­wymi ele­men­tami to must have w indu­strial­nym pomiesz­cze­niu. Półki, półki i jesz­cze raz półki, im wię­cej, tym lepiej, ale oczy­wi­ście wyko­nane z metalu w połą­cze­niu z drew­nem lub szkłem. Możemy je zamon­to­wać przy sufi­cie czy też zamiast zwy­czaj­nych półe­czek na naczy­nia. W połą­cze­niu z ceglaną ścianą nada­dzą typo­wego lofto­wego stylu naszemu miesz­ka­niu. Fronty mebli pokryte cemen­tem? Czemu nie? Na pewno doda­dzą jesz­cze większej suro­wo­ści i ory­gi­nal­no­ści pomiesz­cze­niu. Mile widziane są wyeks­po­no­wane insta­la­cje, rury w miesz­ka­niu oraz zwi­sa­jące na gru­bych kablach meta­lowe lampy lub nagie żarówki.

salo­nie nie obej­dzie się bez meta­lo­wo-drewnianego sto­liczka kawo­wego, meta­lo­wych rega­łów i sza­fek na tele­wi­zor czy książki oraz miejsce do siedzenia o sto­no­wa­nym kolo­rze. Zamiast kanapy może być roz­kła­dane łóżko jako miej­sce do spa­nia. Jeśli nie chcemy takiego roz­wią­za­nia, możemy śmiało oddzielić te czę­ści miesz­ka­nia od sie­bie np. jakąś prze­szkloną ścianą. Miej­sce do odpo­czynku także powinno zawie­rać meble z meta­lo­wymi ele­men­tami. Komody, szafki nocne i biurko możemy również odna­leźć w indu­strial­nym stylu i dopa­so­wać do reszty miesz­ka­nia.

Podsumowanie – meble z metalowymi elementami  – jakie wybrać?

Jeśli macie taką moż­li­wość, by zamiesz­kać np. w sta­rej kamie­nicy, to jak naj­bar­dziej pole­camy to roz­wią­za­nie. Ściany z suro­wej cegły   doda­dzą kli­matu naszemu miesz­ka­niu, a my będziemy mieli jedną sprawę z głowy. Czę­sto ludzie samo­dziel­nie nakła­dają cegiełki na ściany, by móc stwo­rzyć coś, co było kie­dyś otyn­ko­wane. Pamię­tajmy o tym, że meble z meta­lo­wymi ele­men­tami świet­nie będą paso­wały nie tylko do otwar­tych, suro­wych pomiesz­cze­ń, ale tez do tych      przy­tul­nych, nie­ko­niecz­nie odpo­wia­da­ją­cych sty­lowi indu­strial­nemu. To nam nasza prze­strzeń ma jak naj­bar­dziej odpo­wia­dać i to pod nas samych będziemy ja urzą­dzać.